You are not logged in. (Login)

Pro zájemce o kurz VYSPA

Máte-li zájem absolvovat kurz Vysokoškolská pedagogika, můžete se hlásit E-mailem garantovi kurzu RNDr. Jindře Lisalové na adresu lisalova@csvs.cz. Přihláška by měla obsahovat jméno, instituci, ve které pracujete, E-mail, telefon, absolvované vzdělání a tituly. Bližší informace lze získat na telefonu 224228431. Kurz je určen pro všechny zájemce z celé ČR.

Available Courses

Tento kurz obsahuje ukázky ze všech modulů programu Vysokoškolské pedagogiky - VYSPA.
Tento kurz popisuje několik základních operací, které jsou prováděny z pohledu studenta.
Tento kurz popisuje několik základních operací, které jsou prováděny z pohledu učitele.
Vysokoškolská pedagogika vytváří předpoklady pro účinné osvojení pedagogických dovedností, podmiňujících kvalifikovanou komunikaci se studenty. Navazují na ni další prohlubující, rozšiřující a specializační předměty, zejména pak pedagogické praktikum.
Modul je zaměřen na utváření praktických dovedností specifického využívání výpočetní techniky ve výuce a v učení. Osvojíte si dovednosti k využívání počítačů jako pracovního nástroje učitele a prostředku pro podporu řízení výuky a učení studujících. Modul předpokládá, že nejste erudovaní v oblasti výpočetní techniky. Naučíte se používat autorský systém Macromedia Authorware a software pro videokonferenci.
Studium tohoto předmětu sleduje dva hlavní cíle: prvním z nich je umožnit absolventům doplnit si pedagogické návyky při vedení laboratoří a druhým cílem je vyzbrojit je znalostmi, vědomostmi a návyky v oblasti mezilidské komunikace a předávání technických informací.
Modul se zabývá dovedností účelně komunikovat, která na úrovni situace patří k základní výbavě učitelů (a nejen jich) a je prubířským kamenem schopnosti vyučovat.
Obsahové zaměření učebního textu (jeho teoretická východiska i praktický nácvik specifických sociálních dovedností) napomáhá rozvíjet efektivní jednání v sociálních kontaktech (v rovině profesní - v oblasti pedagogické interakce v prostředí vysokých škol, ale i v osobním životě).
Modul by měl sloužit jako určitý „inspiromat“ alternativního využití jednotlivých úkolů, obsahových interpretací i cvičení ve vlastní pedagogické praxi.
Hlavním cílem předmětu Rétorika je rozvíjení vědomého řečového projevu a přednesu. Také rozšíření poznatkové základny o hlasu v rétorice a zásadách přípravy přednášky.
Jde o uvedení do problematiky efektivity učení, závisející také na srozumitelnosti učebních textů. Tu lze zjišťovat a podle určitých zásad zvyšovat. Učivo modulu vychází z teorie, ale je zaměřeno na získání praktických dovedností.
Hlavním cílem předmětu je přiblížit posluchačům mozaiku faktorů, které ve výuce ovlivňují posluchače a mají biologickou povahu. Je nepominutelným faktem, že biologické faktory ovlivňují také pedagoga a mají výrazný vliv na jeho verbální i neverbální projev.
Tento učební text distančního vzdělávání má sloužit k rozvoji kompetencí vysokoškolského učitele jako představitele profese, jejímž významným aspektem je práce s lidmi (výuka, hodnocení).
Ústředním cílem modulu je rozvoj sebereflexe, která učiteli poskytne informaci o psychologické povaze a přiměřenosti jeho způsobů práce se studenty, o možnostech alternativních přístupů - se znalostí důsledků.
Hlavním cílem těchto textů je motivovat ke studiu sociologické a sociálně psychologické literatury a jeho pomocí pak zdárně přistupovat k identifikaci a rozlišování sociálních situací a problémů v pedagogické praxi, vybírat adekvátní alternativy řešení a nést za ně odpovědnost.
Modul Moderní vzdělávací technologie shrnuje novější pedagogické, resp. andragogické přístupy ve vzdělávání zejména vysokoškolských studentů i studujících, kteří přicházejí z praxe a chtějí změnit svoji profesní kvalifikaci či orientaci. Tyto vzdělávací technologie jsou neodmyslitelnou součástí vzdělávání dospělých a představují rychle se rozvíjející obor. Lze je souhrnně označit jako aktivizující a interaktivní didaktické metody.
Napište stručný a zajímavý odstavec, který popisuje, o čem pojednává tento kurz.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí a rozpočtem hlavního města Prahy.

loga

(last 5 minutes)
None
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 Today Sunday, 12 July 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   


moodle  
You are not logged in. (Login)


Validate HTML | Section 508 Check | WCAG 1 (2,3) Check