You are not logged in. (Login)

Pro zájemce o kurz VYSPA

Máte-li zájem absolvovat kurz Vysokoškolská pedagogika, můžete se hlásit E-mailem garantovi kurzu RNDr. Jindře Lisalové na adresu lisalova@csvs.cz. Přihláška by měla obsahovat jméno, instituci, ve které pracujete, E-mail, telefon, absolvované vzdělání a tituly. Bližší informace lze získat na telefonu 224228431. Kurz je určen pro všechny zájemce z celé ČR.

Available Courses

Tento kurz obsahuje ukázky ze všech modulů programu Vysokoškolské pedagogiky - VYSPA.
Tento kurz popisuje několik základních operací, které jsou prováděny z pohledu studenta.
Tento kurz popisuje několik základních operací, které jsou prováděny z pohledu učitele.
Vysokoškolská pedagogika vytváří předpoklady pro účinné osvojení pedagogických dovedností, podmiňujících kvalifikovanou komunikaci se studenty. Navazují na ni další prohlubující, rozšiřující a specializační předměty, zejména pak pedagogické praktikum.
Modul je zaměřen na utváření praktických dovedností specifického využívání výpočetní techniky ve výuce a v učení. Osvojíte si dovednosti k využívání počítačů jako pracovního nástroje učitele a prostředku pro podporu řízení výuky a učení studujících. Modul předpokládá, že nejste erudovaní v oblasti výpočetní techniky. Naučíte se používat autorský systém Macromedia Authorware a software pro videokonferenci.
Studium tohoto předmětu sleduje dva hlavní cíle: prvním z nich je umožnit absolventům doplnit si pedagogické návyky při vedení laboratoří a druhým cílem je vyzbrojit je znalostmi, vědomostmi a návyky v oblasti mezilidské komunikace a předávání technických informací.
Modul se zabývá dovedností účelně komunikovat, která na úrovni situace patří k základní výbavě učitelů (a nejen jich) a je prubířským kamenem schopnosti vyučovat.
Obsahové zaměření učebního textu (jeho teoretická východiska i praktický nácvik specifických sociálních dovedností) napomáhá rozvíjet efektivní jednání v sociálních kontaktech (v rovině profesní - v oblasti pedagogické interakce v prostředí vysokých škol, ale i v osobním životě).
Modul by měl sloužit jako určitý „inspiromat“ alternativního využití jednotlivých úkolů, obsahových interpretací i cvičení ve vlastní pedagogické praxi.
Hlavním cílem předmětu Rétorika je rozvíjení vědomého řečového projevu a přednesu. Také rozšíření poznatkové základny o hlasu v rétorice a zásadách přípravy přednášky.
Jde o uvedení do problematiky efektivity učení, závisející také na srozumitelnosti učebních textů. Tu lze zjišťovat a podle určitých zásad zvyšovat. Učivo modulu vychází z teorie, ale je zaměřeno na získání praktických dovedností.
Hlavním cílem předmětu je přiblížit posluchačům mozaiku faktorů, které ve výuce ovlivňují posluchače a mají biologickou povahu. Je nepominutelným faktem, že biologické faktory ovlivňují také pedagoga a mají výrazný vliv na jeho verbální i neverbální projev.
Tento učební text distančního vzdělávání má sloužit k rozvoji kompetencí vysokoškolského učitele jako představitele profese, jejímž významným aspektem je práce s lidmi (výuka, hodnocení).
Ústředním cílem modulu je rozvoj sebereflexe, která učiteli poskytne informaci o psychologické povaze a přiměřenosti jeho způsobů práce se studenty, o možnostech alternativních přístupů - se znalostí důsledků.
Hlavním cílem těchto textů je motivovat ke studiu sociologické a sociálně psychologické literatury a jeho pomocí pak zdárně přistupovat k identifikaci a rozlišování sociálních situací a problémů v pedagogické praxi, vybírat adekvátní alternativy řešení a nést za ně odpovědnost.
Modul Moderní vzdělávací technologie shrnuje novější pedagogické, resp. andragogické přístupy ve vzdělávání zejména vysokoškolských studentů i studujících, kteří přicházejí z praxe a chtějí změnit svoji profesní kvalifikaci či orientaci. Tyto vzdělávací technologie jsou neodmyslitelnou součástí vzdělávání dospělých a představují rychle se rozvíjející obor. Lze je souhrnně označit jako aktivizující a interaktivní didaktické metody.
Napište stručný a zajímavý odstavec, který popisuje, o čem pojednává tento kurz.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí a rozpočtem hlavního města Prahy.

loga

(last 5 minutes)
None
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   


moodle  
You are not logged in. (Login)


Validate HTML | Section 508 Check | WCAG 1 (2,3) Check